Avenna

Vyhledávání

Uživatel:
nepřihlášen
Přihlášení
Registrace

ŠKOLA ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE
Sportovní 10
101 00 Praha 10

telefon: 271 726 969
mobil: 777 129 006

e-mail:
avenna@avenna.cz

bankovní účet: 475966001/5500
Raiffeisenbank
Aktuality > Sobota 22. červen 2024 <
15. prosinec - Pozastavení přednášek... [Novinky]
Aktuální článek - Pravá láska II. [Články]
Připravované akce - Přednášky

Závazné podmínky pravidelného studia

1.

Základní podmínky pravidelného studia

1.1

Rozdělení pravidelného studia

1.1.1

Studium ve Škole zdraví a těla (dále již jen Škola) je rozděleno na dva studijní okruhy - okruh Zdravého těla a okruh Zdravé duše.

1.1.2

Každý studijní okruh má 2 ročníky.

1.1.3

Každý ročník obou dvou studijních okruhů má stanovenou maximální kapacitu 84 studentů.

1.1.4

První ročník má dva semestry. Každý semestr obsahuje 5 seminářů.

1.1.5

Druhý ročník má také dva semestry. Každý semestr obsahuje 3 semináře.

1.1.6

Je umožněno studium obou dvou studijních okruhů najednou.

 

1.2

Termíny zahájení pravidelného studia

1.2.1

Výuka ve Škole probíhá pravidelně od září do června.

1.2.2

Výuka každého ročníku je rozvržena do 10-ti měsíců.

1.2.3

První semestr všech ročníků začíná v září, všechny druhé semestry začínají v únoru.

1.2.4

Studium můžete začít vždy na začátku jakéhokoli semestru příslušného I. ročníku.

Osnova výuky každého I. ročníku je uzpůsobena tak, že vůbec nevadí, pokud začnete studium druhým semestrem a pak budete pokračovat prvním semestrem Vámi vybraného I. ročníku.

Pořadí semestrů v I. ročníku je totiž zaměnitelné.

1.2.5

Druhým semestrem můžete začít studium pouze v případě, že daný ročník není naplněn.

 

1.3

Ukončení ročníku a postup do vyššího ročníku

1.3.1

Ukončením ročníku je míněno absolvování všech seminářů vypsaných v rámci příslušného ročníku (tzn. je nutné absolvovat oba dva semestry v libovolném pořadí).

1.3.2

Po ukončení ročníku dostanete Připomínkovou listinu.

1.3.3

Po ukončení ročníku se můžete na vlastní žádost zúčastnit písemného ročníkového testu.

Tento ročníkový test ověřuje osvojení si znalostí vybraného ročníku.

Absolvent písemného ročníkového testu dostane písemné Ohodnocení jeho znalostí.

1.3.4

Postoupit do vyššího ročníku můžete pouze v rámci jednoho vybraného studijního okruhu (tzn. že absolvent I. ročníku Zdravého těla nemůže postoupit do II. ročníku Zdravé duše).

1.3.5

Do vyššího ročníku můžete postoupit pouze tehdy, když jste ukončil/-la předcházející nižší ročník.

 

1.4

Studijní průkaz

1.4.1

Při zahájení studia na Škole dostanete Studijní průkaz.

1.4.2

Na Studijním průkazu bude uvedeno Vaše Identifikačního číslo studenta, které je potřebné pro identifikaci Vašich plateb a pro Vaši registraci na jednotlivé semináře.

1.4.3

Při ztrátě Studijního průkazu Vám bude za manipulační poplatek 20,- Kč vystaven nový.

 

1.5

Registrace před zahájením seminářů

1.5.1

Registrace účastníka semináře začíná 30 minut před jeho zahájením.

1.5.2

Při registraci na seminář je nutné, abyste předložil/-la originál nebo fotokopii dokladu o zaplacení poplatku za seminář a Váš Studijní průkaz.

 

1.6

Ostatní závazné podmínky

1.6.1

Škola si vyhrazuje právo, že žádné informace předávané v rámci výuky této Školy není dovoleno používat jakýmkoliv způsobem ke komerčnímu využití.

1.6.2

Škola si také vyhrazuje právo na změnu termínu konání seminářů.

1.6.2

Na všech akcích pořádaných ve Škole je zakázáno nahrávat jakékoli audio i video záznamy.

1.6.3

V prostorách Školy je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné a návykové látky.

2.

Přihlášení se na pravidelné studium

2.1

Pro přihlášení se na studium na Škole musíte podat závaznou přihlášku, zaplatit studijní zálohu společně s manipulačním poplatkem.

 

2.2

Závazná přihláška

2.2.1

Podáním závazné přihlášky se závazně přihlašujete na všechny semináře vybraného ročníku.

2.2.2

Poskytnutím osobních údajů vyplněných na závazné přihlášce dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje budou použity pouze pro účely registrace účastníků studia na Škole.

2.2.3

Závaznou přihlášku můžete podat během celého roku.

2.2.4

Závaznou přihlášku si můžete:

 • vyzvednout přímo ve Škole
 • vytisknout na našich webových stránkách www.avenna.cz
 • nechat si ji zaslat mailem (zaslání přihlášky je možné si vyžádat na adrese avenna@avenna.cz)
 • nechat zaslat poštou na Vaši adresu (zaslání přihlášky je možné si objednat telefonicky nebo písemně).

2.2.5

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku nám můžete doručit:

 • osobně přímo ve Škole
 • poštou na adresu Školy.
 

2.3

Studijní záloha a manipulační poplatek

2.3.1

Proto, aby Vaše přihláška nabyla platnosti, je nutné zaplatit vratnou studijní zálohu ve výši 2.000 Kč společně s jednorázovým manipulační poplatek ve výši 150 Kč.

2.3.2

Manipulační poplatek je určen na úhradu administrativních úkonů spojených s podáním Vaší přihlášky na pravidelné studium.

2.3.3

Studijní záloha musí být uložena po celou dobu Vašeho studia na naší Škole jako garance Vaší účasti.

2.3.4

V případě řádného ukončení vybraného ročníku Vám bude studijní záloha vrácena tak, že složenou zálohou bude uhrazen poslední seminář příslušného ročníku.

2.3.5

V případě, že svévolně přerušíte Vaše studium během nedokončeného ročníku, studijní záloha propadá ve prospěch Školy.

2.3.6

Studijní zálohu společně s manipulačním poplatkem je nutné uhradit nejpozději do zahájení příslušného semestru vybraného ročníku. Ve Vašem zájmu Vám doporučujeme platbu uhradit co nejdříve - viz odstavec 1.4.

 

2.4

Způsob registrace přihlášek

2.4.1

Doručené přihlášky budou akceptovány postupně podle data připsání zálohy společně s manipulačním poplatkem na náš účet či uskutečnění hotovostní platby.

2.4.2

V případě, že bude příslušný ročník naplněn, bude ukončeno registrování přihlášek do tohoto ročníku. Těm, kteří zaplatili studijní zálohu společně s manipulačním poplatkem po naplnění příslušného ročníku, bude toto bezprostředně oznámeno a bude jim nabídnuto studium v jiném ročníku nebo jim bude zaplacená studijní záloha společně s manipulačním poplatkem vrácena.

3.

Úhrada studia

3.1

Každý seminář musíte uhradit nejpozději do začátku semináře.

3.2

Každý seminář musíte uhradit nejpozději do začátku semináře.

4.

Způsob úhrady studijní zálohy, manipulačního poplatku a plateb za semináře

4.1

Všechny platby můžete uhradit:

 • hotovostní platbou přímo ve Škole
 • složenkou typu A
 • bankovním převodem na náš účet.
 

4.2

Platba složenkou typu A

4.2.1

Potřebné údaje při platbě složenkou:

S. kód: 11

Číslo našeho účtu: 475966001

Kód banky: 2400

Název a sídlo banky: eBanka, Praha 1

Adresa majitele účtu: Hana Přádová, Osadní 598, 251 68 Kamenice

Variabilní symbol:

 • u studijní zálohy společně s manipulačním poplatkem uveďte Vaše rodné číslo
 • u ostatních plateb uveďte Vaše Identifikační číslo studenta uvedené na Studijním průkazu.
 

4.2

Platba bankovním převodem na náš účet

4.2.1

Potřebné údaje pro bankovní převod:

Číslo našeho účtu: 475966001/2400 (eBanka, Praha 1)

Variabilní symbol:

 • u studijní zálohy společně s manipulačním poplatkem uveďte Vaše rodné číslo
 • u ostatních plateb uveďte Vaše Identifikační číslo studenta uvedené na Studijním průkazu.

Na bankovní příkaz nezapomeňte uvést i své jméno a příjmení.

5.

Stornovací podmínky

5.1

Pokud se z jakéhokoli důvodu nezúčastníte semináře, který již máte uhrazený, tak poplatek za seminář propadá ve prospěch Školy.

5.2

Pokud se z jakéhokoli důvodu nezúčastníte semináře, který nemáte uhrazený, propadne Vámi zaplacená studijní záloha ve prospěch Školy.

V tomto případě je nutné, abyste mohl/-la i nadále pokračovat ve studiu, uhradit před dalším uskutečněným seminářem příslušného ročníku znovu zálohu ve výši 2.000 Kč.

6.

Přerušení pravidelného studia

 

6.1

Přerušení studia během nedokončeného ročníku

6.1.1

Přerušení studia během nedokončeného ročníku je možné pouze z doložených závažných důvodů (těhotenství, závažné zdravotní problémy apod.).

6.1.2

O přerušení je nutné zažádat písemně na adresu Školy.

6.1.3

V písemné žádosti uveďte Vaše jméno a příjmení, Vaše Identifikační číslo studenta a důvody přerušení studia.

6.1.4

Písemné stanovisko na Vaši písemnou žádost o přerušení studia Vám bude odesláno na Vaši adresu uvedenou v přihlášce do Školy nejpozději do 10-ti pracovních dnů.

6.1.5

V případě přijetí Vaší žádosti o přerušení studia Vám bude vrácena studijní záloha.

6.1.6

V případě zamítavého stanoviska k Vaší žádosti o přerušení studia Vámi uhrazená studijní záloha propadá ve prospěch Školy.

6.1.7

Zamítavé stanovisko k žádosti o přerušení studia je Škola oprávněna vydat v případě, pokud uvedené důvody přerušení studia jsou neoprávněné anebo nejsou dostatečně závažné.

 

6.2

Přerušení studia po ukončení ročníku

6.2.1

Přerušit studium po ukončení ročníku můžete bez jakékoli povinnosti tuto skutečnost ohlašovat.

6.2.2

Přerušit studium po ukončení ročníku můžete na maximální lhůtu 5-ti let.

6.2.3

Po uplynutí této 5-leté lhůty je nutné, abyste ukončený ročník, případně ukončené ročníky, absolvoval znovu.

7.

Vyloučení ze studia

7.1

Vyloučeni ze studia ve Škole budete v případě nedodržování těchto Závazných podmínek nebo v případě opakovaného nedodržování všeobecně platných norem slušného chování.

7.2

O případném vyloučení budete informováni písemně, a to včetně důvodů Vašeho vyloučení.

7.3

Při vyloučení ze studia propadá Vámi zaplacená studijní záloha ve prospěch Školy.

© 2005 Malének webdesign, HP-webdesign | grafika ART-PGN